Chapter 10 – part 3 – preposition “for”, accusative case. / Rozdział 10 – część 3- przyimek “na”, biernik.

Cześć! (Hi!)

Dzisiaj poznamy przyimek “na” w bierniku.

(preposition “for” in accusative case)

Przyimek “na” :

(preposition “for”)

  • używamy kiedy mówimy, że idziemy na jedzenie, na celebrację, na uroczystość, na wydarzenie (we use, when we talk that we go for a food, for a celebration, for a ceremony, for an event)
  • używamy z czasownikiami ruchu “iść”, “jechać”, “położyć”, … itd. (we use with the movement verbs “to go”, “to go (by transport), “to put”, … etc.)
To jest pizza. Idę na pizzę! (This is a pizza. I go for a pizza.)

Przyimek “na” częściowo należy do biernika.

(Preposition “for” partly belongs to accusative case.)

Biernik to jeden z 7 przypadków w języku polskim.

(Accusative case is one of 7 cases in Polish.)

Biernik ma główną rolę, pomaga tworzyć pozytywne zdania.

(Accusative case has a main rule, to help make a positive sentences.)

Jaka jest reguła?

(What is the rule?)

Przyimek “na” + rzeczownik w formie biernika

(preposition “for” + the noun in accusative case)

NA + BIERNIK

(on + accusative case)

Pamiętaj, że rzeczownik ma 3 rodzaje: męski, żeński i nijaki.

(Remember that the noun has a 3 genders: masculine, feminine, neuter)

Biernik w 3 rodzajach:

(Accusative case in 3 genders)

Rodzaj męski:

(masculine)

obiad – to rzeczownik w rodzaju męskim.

(a lunch – this is a masculine)

W bierniku ma końcówkę taką samą jak rodzaj męski podstawowy. Pamiętasz spógłoski? p, k, j, t, …. ? Kiedy ostatnia litera to spółgłoska, to znaczy, że rzeczownik ma rodzaj męski!🙂

(In Accusative case has the same ending as like the basic masculine noun. Do you remember the consonants? p, k, j, t, …? When the last letter is consonant, it means that the noun is a masculine!)

UWAGA!

(Warning!)

Rodzaj męski ma dwie formy

(masculine has two forms)

żywotny (vital) nieżywotny (nonvital)
ludzie, zwierzęta w rodzaju męskim
(people, animals in masculine)
rzeczy, sytuacje, jedzenie w rodzaju męskim
(things, situations, food in masculine)

Na przykład:

(for example)

kuzyn, kot, pies, brat – to osoby i zwierzęta w rodzaju męskim mają formę żywotną.

(a cousin, a cat, a dog, a brother – persons and animals in masculine have a vital form.)

laptop, sok, koncert – to rzeczy, jedzenie i wydarzenie w rodzaju męskim ma formę nieżywotną.

(a laptop, a juice, a concert – things, food, events in masculine have a nonvital form.)

Na przykład:

(for example)

To jest obiad.

(This is a lunch.)

Idę na obiad.

(I go for a lunch)

To jest koncert.

(This is a concert.)

Idę na koncert.

(I go for a concert.)

Rodzaj żeński:

(feminine)

kawa – to rzeczownik w rodzaju żeńskim.

(a coffee – the noun in feminine)

W bierniku ma końcówkę

(In accusative case has an ending – ę)

Na przykład:

(for example)

To jest kawa.

(This is a coffee.)

Idę na kawę.

(I go for a coffee.)

To jest kolacja.

(This is a dinner.)

Idę na kolację.

(I go for a dinner.)

Rodzaj nijaki

(neuter)

piwo – to rzeczownik w rodzaju nijakim.

(beer – the noun in neuter)

W bierniku ma taką samą końcówkę jak rodzaju nijaki podstawowy -o, -e

(In accusative case has the same ending as like the basic noun in neuter – e, -o )

Na przykład: (rodzaj nijaki ma mało przykładów)

(for example: neuter has less examples)

To jest piwo.

(This is a beer)

Idę na piwo.

(I go for a beer.)

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

One thought on “Chapter 10 – part 3 – preposition “for”, accusative case. / Rozdział 10 – część 3- przyimek “na”, biernik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: