News!

Hej!

Aktualnie jester w Brazylii przez dwa miesiące do końca stycznia 2022

Może pojawić się trochę mniej materiałów w tym czasie.

Powoli zacznę wstawiać nowe filmiki, które będą należeć co drugiej części książki, która pojawi się pod conic roku 2022.


Od tygodnia jestem mamą. Mam krótką przerwę od pracy. Ale niedługo wracam.

Since last week I am mommy. I have a small pause from work. Soon I will be back.


Dzień dobry moi drodzy!

Chciałabym się podzielić z wami nowymi informacjami o książce! To już na prawdę blisko. Pierwsza edycja będzie wydana na pewno do końca maja. Przepraszam za wszelkie opóźnienia. Na mojej drodze stanął jeszcze jeden ważny życiowy projekt. W czerwcu zostanę mamą. Po drodze pisania książki również mam ręcę pełne pracy z przygotowaniem się do macierzyństwa. Myślę, że moje usprawiedliwienie jest zaakceptowane 🙂

Co mogę obiecać? Na pewno książka będzie dostępna do końca maja. Książkę można będzie kupić na Amazon w formie PDF lub formie papierowej. Te szczegóły pojawią się niedługo.

Co zawiera książka? Pierwsza edycja będzie zawierać 25 praktycznych rozdziałów z teorią w języku polskim i języku angielskim. Ćwiczenia do każdego rodziału oraz odpowiedzi. Dodatkowe informacje o każdym rozdziale można znaleźć tutaj na stronie.

Jaka cena? Moim celem było napisanie ksiażki, która będzie dostępna dla każdego. Nie będzie kosztować majątku. Oczywiście forma papierowa może być troszkę droższa od PDF-u. Te informacje pojawią się też niebawem.

Good morning my dears!

I would like to share with you new information about the book! It’s really close. The first edition will be released for sure by the end of May. Sorry for any delays. Another important life project stood on my way. I will become a mother in June. Along the way of writing the book, I also have my hands full of work preparing for motherhood. I think my excuse is accepted 🙂

What can I promise? The book will definitely be available by the end of May. The book will be available for purchase on Amazon in pdf or paper form. These details will come up soon.

What’s in the book? The first edition will contain 25 practical chapters with theory in Polish and English. Exercises for each chapter and answers. Additional information on each chapter can be found here on the website.

What price? My goal was to write a book that would be available to everyone. It won’t cost you a fortune. Of course, the paper form may be a bit more expensive than the PDF. This information will also appear soon.


Photo by VisionPic .net on Pexels.com

Hej hej! Witam was w Nowym Roku!

Kilka krótkich informacji:

Książka jeszcze jest w toku sprawdzenia tłumaczenia z języka polskiego na angielski.

Okładka do książki będzie zaprojektowana w styczniu.

Już działamy tworzeniu książki w InDesign! Znacie tą platformę do pisania? Rewelacyjna!

Hey hey! Happy New Year!
Some quick information:
The book is still in the process of checking the translation from Polish into English.
The book cover will be designed in January.
We are already creating a book in InDesign! Do you know this writing platform? It is Amazing!


Kochani! W zakładce Exercise books “Use words” na dole strony znajdziecie ćwiczenia praktyczne w formie pdf-u. Ćwiczenia mają odpowiedzi na ostatniej stronie. Zapraszam!

My dears! In a bookmark Exercise books “Use words” are exercises in pdf form at bottom on the page. Exercises have answers on the last page. You’re welcome!


Kochani przez ostatnie dwa tygodnie byłam w Polsce. W czasie pandemii, to był mój pierwszy czas z rodziną. Pierwszy urlop w Polsce. Jak to bywa, musiałam załatwić milion spraw przed powrotem do Norwegii. Trochę zachorowałam, mały problem z zatokami, ale jest już coraz lepiej. Tak, tak miałam chwilową pauzę w pisaniu, dzieleniu się lekcjami i wysyłaniu informacji o książce. Dzisiaj mój pierwszy dzień, gdzie po przerwie wracam do lekcji online. Zaczynam prężnie pracować nad moim projektem. Czasami przerwy są potrzebne, bo dają nam chwilę odpoczynku. Po urlopie rodzą się nowe pomysły. Niebawem pojawią się następne lekcje i świeże nowinki!

My dears, I have been in Poland for the last two weeks. During the pandemic, it was my first time with my family. The first vacation in Poland. As it happens, I had to run a million things before coming back to Norway. I got a little sick, a little sinus problem, but it’s getting better. Yes, yes, I had a little pause in writing, sharing lessons and sending information about the book. Today is my first day, where I come back to online lessons after a break. I am starting to work vigorously on my project. Sometimes a break is needed because gives us a rest. New ideas are born after the holiday. More lessons and fresh news will follow soon!


Kontekst i opracowanie całej książki zostało już opracowane. Dziękuję grafikowi Natalii Warmbier za pięknę ilustracje do książki. Jestem w trakcie konsultacji z jedną z moich studentek, która pomaga mi w korektach wizualnych i w konktekście wybrania najlepszej opcji do uczenia się indywidualnego. Dzisiaj pracowałam nad okładką i nad stronami. Lecz ta część jeszcze musi trochę poczekać. Tutaj jest wstępny obraz okładki i stron.

The context and elaboration of the entire book has already been done. I would like to thank the graphic designer Natalia Warmbier for the beautiful illustrations for the book. I am in the process of consulting with my student, who helps me with visual corrections and in the context of choosing the best option for individual learning. Today I was working on the cover and pages. But this part still has to wait a little longer. Here’s a draft cover image and pages. Still not decided yet


%d bloggers like this: