News!

Photo by VisionPic .net on Pexels.com

Hej hej! Witam was w Nowym Roku!

Kilka krótkich informacji:

Książka jeszcze jest w toku sprawdzenia tłumaczenia z języka polskiego na angielski.

Okładka do książki będzie zaprojektowana w styczniu.

Już działamy tworzeniu książki w InDesign! Znacie tą platformę do pisania? Rewelacyjna!

Hey hey! Happy New Year!
Some quick information:
The book is still in the process of checking the translation from Polish into English.
The book cover will be designed in January.
We are already creating a book in InDesign! Do you know this writing platform? It is Amazing!


Kochani! W zakładce Exercise books “Use words” na dole strony znajdziecie ćwiczenia praktyczne w formie pdf-u. Ćwiczenia mają odpowiedzi na ostatniej stronie. Zapraszam!

My dears! In a bookmark Exercise books “Use words” are exercises in pdf form at bottom on the page. Exercises have answers on the last page. You’re welcome!


Kochani przez ostatnie dwa tygodnie byłam w Polsce. W czasie pandemii, to był mój pierwszy czas z rodziną. Pierwszy urlop w Polsce. Jak to bywa, musiałam załatwić milion spraw przed powrotem do Norwegii. Trochę zachorowałam, mały problem z zatokami, ale jest już coraz lepiej. Tak, tak miałam chwilową pauzę w pisaniu, dzieleniu się lekcjami i wysyłaniu informacji o książce. Dzisiaj mój pierwszy dzień, gdzie po przerwie wracam do lekcji online. Zaczynam prężnie pracować nad moim projektem. Czasami przerwy są potrzebne, bo dają nam chwilę odpoczynku. Po urlopie rodzą się nowe pomysły. Niebawem pojawią się następne lekcje i świeże nowinki!

My dears, I have been in Poland for the last two weeks. During the pandemic, it was my first time with my family. The first vacation in Poland. As it happens, I had to run a million things before coming back to Norway. I got a little sick, a little sinus problem, but it’s getting better. Yes, yes, I had a little pause in writing, sharing lessons and sending information about the book. Today is my first day, where I come back to online lessons after a break. I am starting to work vigorously on my project. Sometimes a break is needed because gives us a rest. New ideas are born after the holiday. More lessons and fresh news will follow soon!


Kontekst i opracowanie całej książki zostało już opracowane. Dziękuję grafikowi Natalii Warmbier za pięknę ilustracje do książki. Jestem w trakcie konsultacji z jedną z moich studentek, która pomaga mi w korektach wizualnych i w konktekście wybrania najlepszej opcji do uczenia się indywidualnego. Dzisiaj pracowałam nad okładką i nad stronami. Lecz ta część jeszcze musi trochę poczekać. Tutaj jest wstępny obraz okładki i stron.

The context and elaboration of the entire book has already been done. I would like to thank the graphic designer Natalia Warmbier for the beautiful illustrations for the book. I am in the process of consulting with my student, who helps me with visual corrections and in the context of choosing the best option for individual learning. Today I was working on the cover and pages. But this part still has to wait a little longer. Here’s a draft cover image and pages. Still not decided yet


%d bloggers like this: