Chapter 23 On what date is the meeting? / Rozdział 23 Którego dnia jest spotkanie?

Dzisiejszy temat to “Którego jest spotkanie?”

Kiedy rozmawiamy o planach i harmonogramie, w których musimy ustalić dokładną datę. To forma zapisu daty się zmienia. 

(When we talk about plans and a schedule where we need to set an exact date. The form of writing the date changes.)

Do poprawnego zapisu daty używamy dopełniacza. 

(We use the genitive case to write the date correctly.)

Którego dnia jest spotkanie? lub Kiedy jest spotkanie? 

(On what date is the meeting? or When is the meeting?)

Forma pytania zaczynającego się od “którego” bezpośrednio wskazuje na datę. 

(The form of the question beginning with “on what ..? / which” directly points to the date. Którego it means exactly “which” but using for making the question about the date change for “On what…?”)

Zaś forma pytania zaczynającego się od “kiedy” może wskazywać na datę lub godzinę, dzień. 

(And the form of a question that begins with “when” may indicate a date or time of  day.)

Liczebniki porządkowe – zapis dat w dopełniaczu

(Ordinal numbers in the genitive case)

1pierwszego
2drugiego
3trzeciego
4czwartego
5piątego
6szóstego
7siódmego
8ósmego
9dziewiątego
10dziesiątego
11jedenastego
12dwunastego
13trzynastego
14czternastego
15piętnastego
16szesnastego
17siedemnastego
18osiemnastego
19dziewiętnastego
20dwudziestego

Miesiące w dopełniaczu – zapis dat

(Months in the genitive case – writing dates)

styczeństycznia
lutylutego
marzecmarca
kwiecieńkwietnia
majmaja
czerwiecczerwca
lipieclipca
sierpieńsierpnia
wrzesieńwrześnia
październikpaździernika
listopadlistopada
grudzieńgrudnia

Którego dnia masz samolot?

(On what date do you have a flight?) 

Ja mam samolot drugiego maja.

(I have a flight on the 1st of May.)

Którego dnia masz urodziny?

(What date is your birthday?)  

Ja mam urodziny pierwszego października.

(I have a birthday on the 1st of October.)

Kiedy jest jest Boże Narodzenie?

(When is Christmas?)  

Boże Narodzenie jest dwudziestego piątego grudnia. 

(Christmas is on December 25th.) 

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: