Chapter 18 Conjunctions / Rozdział 18 Spójniki

Spójniki  – łączą dwa krótkie zdania w jedną całość. Współdziałają ze sobą. Czasami trzeba użyć przecinka (,) przed niektórymi spójnikami.  (Conjunctions – combine two short sentences into one whole. They interact with each other. Sometimes you need to use a comma (,) before some conjunctions) Spójnik funkcja Przykład  i(and) mówi więcej o czymś(it says somethingContinue reading “Chapter 18 Conjunctions / Rozdział 18 Spójniki”

Chapter 15 znać and wiedzieć – comparison / Rozdział 15 znać i wiedzieć – porównanie

Cześć, Dzisiejsza lekcja to znać i wiedzieć – porównanie. (Today’s lesson is about verb “znać and wiedzieć – comparison”.) Znać i wiedzieć – porównanie  Znać to bardziej umiejętność wiedzy, mieć wiedzę o czymś lub o kimś (To know is more the ability to know, to have knowledge of something or someone.) Wiedzieć to bardziej umiejętnośćContinue reading “Chapter 15 znać and wiedzieć – comparison / Rozdział 15 znać i wiedzieć – porównanie”